اگر تنهاترين تنها شوم باز خدا هست او جانشين همه نداشتنهاست

مرگ هر لحظه در کمين است .

توطئه ها در ميانم گرفته اند.

من با مرگ زندگی کرده ام.

با توطئه خو کرده ام .

اما اکنون و اينچنين.نمی خواهم بميرم.

هنوز خيلی کار دارم.

چشمهايی که از زندگی عزيزترند . انتظار مرا می کشند ...

(با مخاطب های آشنا)

نوشته شده توسط سورنا در ساعت 17:31 | لینک  |